Seneste nyt

FUNKTION

 Minirenseanlæggets funktion

NEW-LINE renseanlæg er alle biologiske renseanlæg, der med et minimum af styring og økonomiske ressourcer forhindrer den skadelige effekt af husspildevand på vandmiljø og grundvand.

Minirenseanlæggene er baseret på fastfilmprincippet, hvilket vil sige at bakterierne, som nedbry­der de skadelige stoffer, vokser på en overfla­de, som er neddykket i spil­devandet. Bakteriebegroningen dannes naturligt af de bakterier, som i forvejen er til stede i spil­devandet.

 

For at bakterierne kan leve, skal de have tilført både næringsstof og ilt. Næringsstoffet består af foru­reningen i spildevandet, mens ilten tilføres ved indblæsning af luft i spildevan­det.

 

Bakterierne indretter sig selv efter den mængde næringsstof, der er tilstede. Jo mere næringsstof des flere bakterier. Dette begrænses dog af den plads, bakterierne har til rådighed, så man kan altså kun rense en begrænset mængde spildevand i en given størrelse rensean­læg.

 

Bakterierne indretter sig også på en anden måde, idet forskellige bakterier nedbryder forskellige stoffer. Det er altså ikke de samme bakterier, som nedbryder organisk stof og f.eks. kvælstof. Bakterierne konkurrerer om pladsen, således at de bakterier, der lever af let-nedbryde­lige stoffer normalt er de stærkeste og fortrænger bakterier, der lever af svært-nedbry­delige stoffer.

 

Dette betyder i praksis, at jo mindre forurening man leder til renseanlægget, des bedre er rensningen for svært nedbrydelige stoffer i spildevandet.

 

Under omdannelsen af det organiske materiale dannes en del slam via biofilmens tilvækst. Denne slam falder til bunds i anlægget, hvorfra det pumpes retur til bundfældningsstanken. Denne skal tømmes 1 til 2 gange årligt afhængigt af anlæggets og bundfældningstankens størrelse.

 

Såfremt anlægget skal anvendes på en ejendom, hvor der er krav om fjernelse af fosfor (OP-/SOP-krav), kan NEW-LINE renseanlægget leveres med udstyr til fosforfjernelse. Effektiv fosforfjernelse sikres med dosering af et kemikalie, der binder fosforen til det producerede slam.

Ved etablering af et NEW-LINE renseanlæg sikres et godt vandmiljø og rent drikkevand til de kommende generationer. I alle faserne af udviklingen og konstruktionen af NEW-LINE anlæggene har vi tilstræbt at være så miljøbevidste som muligt. Vi har valgt løsninger, der bedst muligt sikrer et lavt strømforbrug samt holder kemikalieforbruget på et minimum.

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS