Seneste nyt

GENERELT OM BIOLOGISK RENSNING AF SPILDEVAND

 

I 1997 udarbejdede Miljøministeriet en ny målsætning for rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme, dvs. ejendomme som udleder spildevand direkte til vand og søer.

 

I Danmark stilles der meget strenge krav til, hvad der må udledes til naturen. Udledningskravene, der er blandt i skrappeste i verden, er beskrevet i fire renseklasser:

 

                      O                    Reduktion af organisk stof (O)

                      OP                  Reduktion af organisk stof (O) og reduktion af fosfor (P)

                      SO                  Skærpet krav til reduktion af organisk stof (SO)

                      SOP                Skærpet krav til reduktion af organisk stof (SO) og reduktion af fosfor (P)

 

Spildevand indeholder organisk materiale, sæbestoffer, kvælstofforbindelser samt fosfor af forskellige arter. For at bevare dyre- og planteliv er ilt, den altafgørende faktor. Ved direkte udledning vil det organiske stof nedbrydes i vandløb under forbrug af ilt. Kvælstof vil for en stor dels vedkommende være på ammoniumform, hvilket potentielt kan være meget giftigt for fisk og andre vandlevende organismer. De andre kvælstofforbindelser og fosfat vil give grobund for planter, alger m.m. Når de producerede planter og alger nedbrydes igen, bruges der igen en del af vandmiljøets iltpulje.

 

Overordnet har spildevandet en iltforbrugende og giftig effekt på vandmiljøet og grundvandet. Ved at lede spildevandet gennem et biologisk renseanlæg sker iltforbruget før vandløbet, og de giftige kvælstofforbindelser omdannes til ugiftige forbindelser, så man efterfølgende trygt kan udlede det rensede spildevand.

 

PRINCIPPERNE BAG BIOLOGISK RENSNING

I NEW-LINE renseanlæg benytter vi en naturlig renseproces, der foregår ved hjælp af de bakterier, der i forvejen er til stede i spildevandet. Nedbrydningen af spildevandet er baseret på fastfilmprincippet, hvilket betyder, at mikroorganismerne vokser på et medie i minirenseanlæggets biozone.

 

For at den biologiske nedbrydning af spildevandet kan foregå, er det nødvendigt, at der er ilt og næringsstoffer til stede. Næringsstoffet kommer fra spildevandet, mens ilten via en kompressor tilføres i bunden af biozonen. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig beluftning af spildevandet, idet bakterierne i biozonen er afhængige af ilttilførslen for at kunne omsætte næringsstofferne i spildevandet.

 

Sammensætningen af bakterierne i biozonen afhænger af spildevandets sammensætning. Det er ikke de samme bakterier, der nedbryder organisk stof og f.eks. kvælstof i spildevandet.

 

Efter den biologiske nedbrydning af spildevandet ledes vandet til efterklaringen, hvor de sidste partikler bundfældes, inden vandet ledes ud i recipienten (sø, vandløb, etc.)

 

SLAM

Der sker løbende en udskiftning af bakterier i biozonen, idet bakterierne har en forholdsvis kort livscyklus. Dette medfører, at de døde bakterier bliver slået løs og falder til bunds i anlægget sammen med slampartikler (fældet fosfor samt slampartikler fra spildevandet). Herfra pumpes slammet retur til bundfældningstanken, hvor det bundfældes og fjernes i forbindelse med den årlige tømning af bundfældningstanken.

 

Fjernelse af slam fra minirenseanlægget er et af de væsentligste driftsparametre.

 

FOSFOR

Der findes 2 metoder til at fjerne fosfor i spildevandet: Biologisk rensning samt Kemisk fældning. Da levebetingelserne i renseanlægget ikke begunstiger de fosfornedbrydende mikroorganismer, er det nødvendigt at bruge kemisk rensning til at fjerne fosforen i spildevandet med.

 

Den metode, der benyttes i et NEW-LINE renseanlæg, er fældning af fosfor ved hjælp af et aluminiumssalt, som binder fosforen. Herved dannes der tungtopløselige partikler, som bundfældes og pumpes med slammet til bundfældningstanken.

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS