Seneste nyt

MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL & SVAR

 

1. Hvad er en PE?
1 PE er iflg. lovgivningen defineret som en døgnværdi på 150 L spildevand indeholdende 60 g BI5, 13 g Total-kvælstof og 2,5 g total-fosfor pr. døgn. Det betyder at minirenseanlægget er dimensioneret til at kunne behandle 275 m3 spildevand på årsbasis, hvilket svare til en husstand på 5 personer. En PE betyder en person ekvivalent.
2. Hvad er forskellen på  SO og SOP?
SO betyder skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. SOP betyder skærpet krav til reduktion af organisk stof, nitrifikation samt reduktion af fosfor. Det er kommunen der fastsætter rensekravene på den enkelte ejendom.
3. Hvad er COD, Ammonium, fosfat?
I forbindelse servicebesøget vil der blive udtaget vandprøve, der analyseres for COD, ammonium og fosfat (fosfat kun for dem med P-krav). COD er et mål for organisk stof i spildevandet. Ammonium-N er et mål for hvor meget af kvælstoffen i spildevandet der findes som ammonium. Ammonium er giftigt for vandmiljøet. Nedbrydningen af kvælstoffen i spildevandet, sker både vha. denitrifikation (uden tilstedeværelse af ilt) og nitrifikation (tilstedeværelse af ilt). Fosfor findes i spildevandet på 3 former: fosfat, hydrogenfosfat og dihydrogenfosfat. En stor del af fosforen i spildevandet stammer fra fosfatholdige vaskemidler.
4. Hvad er strømforbruget pr. år?
Strømforbruget er ca. 650 kwh/år
5. Skal kompressoren køre hele tiden?
Kompressoren skal køre hele tiden. Kompressorens funktion er at belufte biozonen, så de mikroorganismer der sørger for nedbrydningen af skadeligestoffer i spildevandet, kan fungere. Hvis beluftningen ikke er tilstrækkelig, vil det medføre lugtgener fra anlægget. Derudover vil indløbspumpen med jævnemellemrum pumpe vand ind i anlægget, der vil muligvis være en rislen når vandet pumpes ind i anlægget. Der vil være mindre støj fra de kørende komponenter, som gør at vi ikke anbefaler at anlægget placeres tæt på huset.
6. Hvem skal installere anlægget?
Anlægget skal installeres af en autoriseret kloakmester. Dermed sikres du at anlægget etableres efter forskrifterne. 
7. Hvilken garanti er der på anlægget?
Garantien på de kørende dele er 20.000 timer, hvilket svarer til ca. 2 år og 3 mdr. Garantien på plasten er 20 år. Garantien bortfalder ved misvedligeholdelse af de tekniske dele samt af anlægget. Der bør ikke ledes ting til bundfældningstanken som er svært nedbrydelige. Det kan f.eks. være cigaretskod, kaffegrums, the-breve, vatpinde, hygiejnebind, rengøringsklude mv. Det kan ødelægge pumpen og stoppe indløbsrøret. En udskiftning af dele ved driftstop pga. misvedligehold vil ikke være omfattet af garantien og vil være på ejeres regning. 
De kørende dele, såsom kompressor, dykpumpe osv. må man forvente, at der er vedligehold, samt udskiftning, da delene bliver slidt. Er dette inden for de 20.000 timer, skiftes de på garanti, er det ud over de 20.000 timer, vil det være for ejers regning.
8. Hvorfor skal man have en serviceaftale?
Serviceaftalen er lovpligtig i hht. Bekendtgørelse nr. 1444 af 11/12/2007 omhandlende typegodkendelseordning for minirenseanlæg. Det lovpligtige service koster(Pris 2017) 1.470 incl. moms og omfatter 1. årligt eftersyn. Prisen pristalsreguleres efter den procentvise stigning i nettoindekset fra januar til januar. Der tages forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i moms- og afgiftssatser.Hvad er omfattet af serviceeftersynet – Det er ejeren af anlægget, der er ansvarlig for, at der er tegnet en serviceaftale for anlægget. 
9. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der kommer en alarm?
Hvis der opstår en fejl på anlægget, f.eks. lav væskestand i kemibeholderen, vil alarmpanelet indikere at der fejl på anlægget vha. akustisk (1 tone hvert 2. sekund) og visuelt (rødt lys i given lampe). Ved alarm på anlægget kontaktes den serviceansvarlige på det telefonnummer der er står på alarmpanelet. Den serviceansvarlige kan kontaktes alle dage mellem 8.00 og 16.00. Efter kl. 16.00 er det muligt at indtale en besked med angivelse af navn, nummer samt anlægsnummer. 
10. Hvor meget vand skal der være i anlægget?
Ved en korrekt installation af minirenseanlægget, skal biozonen i anlægget være dækket af vand. Der kan i en periode efter tømning af bundfældningstanken forekomme lavere vandniveau i anlægget. Dette skyldes at der løbende pumpes vand tilbage i bundfældningstanken. Er vandniveauet i bundfældningstanken lavt, vil der ikke blive pumpet vand ind i selve minirenseanlægget. Hvis vandniveauet i minirenseanlægget bliver lavt, kan der kommer kompressoralarm. Hvis dette skulle opstå, kan alarmen fjernes ved at lade vandhane løbe en times tid, indtil vandniveauet igen er normalt i anlægget - og derefter trykkes på Reset knappen på alarmpanelet.
11. Må man slukke for anlægget, når man fx skal på ferie?
Vi vil ikke anbefale at anlægget slukkes, dels da biologien og kompressoren ikke vil fungere. Det vil kunne medføre lugtgener. Derudover vil pumpen ikke fungere hvis der ikke er strøm til anlægget, og det kan medføre at teknikken i anlægget ødelægges af opstuvet vand. 
12. Hvilken bundfældningstank skal man vælge?
1. januar 2011 er der kommet strenge krav til bundfældningstanke. Vi anbefaler alle tanke der er godkendt efter den nyeste lovgivning og som har et minimum volumen på 2m3. Vi anbefaler dog en bundfældningstank på minimum 2,3 m3. Se teknologisk instituts hjemmeside for godkendte tanke - her
13. Hvor tit skal bundfældningstanken tømmes?
Bundfældningstanken skal iflg. lovgivningen tilmeldes den kommunale tømningsordning. I nogen tilfælde vil det være nødvendigt med ekstra tømning af bundfældningstanken. Men en årlige tømning af bundfældningstanken bør være nok. Det er vigtigt at alle kamre i tanken tømmes, og at der fjernes både flyde- og bundslam.
14. Hvor er det hensigtsmæssigt at installere anlægget?
Anlægget kan placeres overalt, men er ikke kørefast. Vi anbefaler ikke at placere anlægget i umiddelbar nærhed af terrasser eller tæt på huset. Dette skyldes der hele tiden er en summende lyd fra kompressoren, samt at spildevand kan have en karakteristisk lugt. Anlægget må ikke placeres hvor der er mulighed for at overflade vand kan ødelægge teknikken. 
15. Lugter det?
Et normalt fungerende anlæg vil ikke lugte, men da det er spildevand der behandles, vil dette have en karakteristisk lugt. Der kan være flere grunde til at renseanlægget lugter. Den ene er lugt af svovlbrinte – der lugter af rådne æg. Svovlbrinte er meget giftig. Svovlbrinte dannes altid i urenset spildevand, når miljøet er iltfattigt, hvilket miljøet i bundfældningstanken er. I det der med jævne mellemrum pumpes renset spildevand retur fra minirenseanlægget til bundfældningstanken, medfører det at en del af det dannede nitrat (NO3) i minirenseanlægget kommer i kontakt med svovlbrinten i bundfældningstanken, når dette sker dannes der en svag svovlsyre (er ugiftig for mikrooganismerne,) frit kvælstof (lugtfri luftart) og der frigøres ilt til bundfældningstanken. Derudover vil der også blive pumpet iltholdigt vand retur til bundfældningstanken, hvilket også er medvirkende til at muligheden for at der kan dannes svovlbrinte i system mindskes. Hvis beluftningen i anlægget (kompressoren) ikke fungere tilfredsstillende, vil dette ligeledes også kunne medføre at der forekommer svovlbrinte i anlægget, og give lugtgener. Derudover kan der forekomme lugtgener fra bundfældningstanken, hvis der ikke er ordentligt udluftning på denne. Den nedbrydningsprocesser der foregår i bundfældningstanken, foregår uden tilstedeværelse af ilt (iltfattigt), dette medfører lugtgener. Hvis bundfældningstanken ikke er udluftet korrekt. De gasser der dannes i bundfældningstanken føres med rørføringen tilbage i huset, og kan lugtes ved afløbene i huset. Nedbrydningen af spildevand har en karakteristisk svag lugt, der skyldes nedbrydningen af organisk materiale.
16. Placering af alarmpanelet?
Ved alarm på anlægget vil der være en akustisk lyd fra alarmpanelet. Vi anbefaler ikke at placere alarmpanelet i huset, men at det placeres et sted man kommer et par gange om dagen og hvor servicepersonalet kan komme til det. Den akustiske lyd fra alarmpanelet kan virke stressende på dyr.
17. Skal anlægget være låst
Anlægget skal være aflåst, hvilket er et lovkrav. Spildevandet kan indeholde skadelige stoffer, så anlægget bør kun tilses af autoriseret personale. Anlægget må ikke være dækket af jord mv., da der skal kunne foretages service af anlægget. Anlæggets låg er ikke kørefast.  
18. Hvad må og hvad må ikke tilledes til anlægget
Renseanlæggets renseevne afhænger af hvad der tilledes minirenseanlægget, da mikroorganismernes betingelser er vigtige for at opretholde en god renseeffekt af spildevandet. En normal husholdning vil normalt ikke medføre problemer for renseanlæggets renseeffekt. Men der må ikke tilledes:
- Regnvand eller drænvand, da dette medfører at der bliver tilledt store mænger vand til anlægget
- Vand fra swimmingpools og store spa-bade
- Kemikalier eller store mængder rengøringsartikler
- Store mængder mælk eller mælkeprodukter. Ved nedbrydningen af 1 L. mælk  skal der bruges ligeså meget ilt som der skal bruges til at nedbryde det organiske materiale fra 1 PE
Men et almindeligt forbrug af rengøringsartikler, hvor der tages hensyn til miljøet, vil ikke virke skadeligt på mikroorganismerne.
19. Hvad hvis huset står tomt i en længere periode?
Hvis huset i en periode er ubeboet, eller hvis anlægget er tilsluttet et sommerhus, vil renseanlægget normalt kunne klare sig godt igennem denne periode. Dette skyldes at der løbende recirkuleres vand fra minirenseanlægget til bundfældningstanken, hvorved der ledes vand til den biologiske zone i minirenseanlægget, og dermed næringssalte til mikroorganismerne. Dette forudsætter dog, at der er strøm til anlægget.
20. Dannes der slam i minirenseanlægget?
Selve anlægget danner kun meget lidt slam, og skyldes bakterier der dør og falder til bunds i minirenseanlægget. Når der recirkuleres vand fra minirenseanlægget, vil de døde bakterier blive pumpe tilbage i bundfældningstanken, og bundfældes. I forbindelse med fældningen af fosfor, vil der blive dannet slam, men fældningen af fosfor sker i bundfældningstanken, og vil ikke medføre øget slam i selve minirenseanlægget. 
21. Hvor må det rensede vand ledes hen?
Det rensede spildevand kan ledes til markdræn, å, sø eller havet, bare det ledes til vand i bevægelse. Det er vigtigt at rørføringen fra minirenseanlægget ikke stopper, da dette kan medføre at de tekniske komponenter bliver ødelagt. Derudover er det vigtigt at udløbet fra minirenseanlægget er etableret frostfrit.
22. Hvor rent er vandet?
Spildevandet skal renses til nogle fastsatte rensekrav. Bi5: < 10 mg/L, NH3-N: < 5 mg/L og fosfor: < 1,5 mg/L. Efter renseprocessen kan vandet udledes til markdræn, å eller søer uden yderligere behandling. 
23. Hvad sker der i minirenseanlægget?
Nedbrydningen af spildevandet i minirenseanlægget fungerer ved at vandet ledes fra huset til bundfældningstanken. I bundfældningstanken tilbageholdes en stor del af det suspenderede stof (det tykke), der bundfældes. Herefter pumpes vandet ind i den biologiske del af minirenseanlægget, hvor vandet bliver beluftet. Her nedbryder mikroorganismerne det biologiske materiale. Det rensede spildevand ledes herefter til efterklaringen, hvor det sidste suspenderet stof bundfældes inden det rensede spildevand kan ledes til en recipient (sø, markdræn osv). Det suspenderede stof og døde bakterier ledes tilbage til bundfældningstanken

 

 

 

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS